Strony umowy kredytu i formy zabezpieczenia kredytu.

Kredyty mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, przez oddziały banków zagranicznych oraz przez oddziały instytucji kredytowych. Kredytu może nam również udzielić inna jednostka organizacyjna, która ma do tego stosowne uprawnienia. Każdy inny podmiot gospodarczy, który wbrew prawu udziela kredytów podjęty jest karze grzywny do nawet 5 milionów złotych lub podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. W umowie kredytowej stroną, która dominuje jest podmiot, który udziela kredytu. To on określa warunki kredytowania i to on ma prawo kontrolować, czy kredyt został w odpowiedni sposób wykorzystany. Osobą, która bierze kredyt jest kredytobiorca. Zobowiązuje się oddać pieniądze kredytodawcy, łącznie z odsetkami jakie do tego kredytu zostały doliczone w czasie jaki został określony w umowie kredytowej. Zobowiązuje się również, że wykorzysta kredyt w sposób jaki został w umowie kredytowej wskazany.

Formy zabezpieczenia kredytu.

Formy zabezpieczenia kredytu można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy zabezpieczenia osobowe zaś z drugiej mamy zabezpieczenia rzeczowe. Przeanalizujmy te najbardziej znane. Zacznijmy od osobowych form zabezpieczenia kredytów. Najbardziej znane jest poręczenie. W jego przypadku trzeci podmiot zobowiązuje się, że spłaci za nas kredyt łącznie z naliczonymi do niego odsetkami, kiedy my jako kredytobiorcy nie będziemy go spłacać w terminie. Drugą z form osobowych zabezpieczenia kredytów jest weksel własny in blanco. Jest to dodatkowy sposób na egzekwowanie roszczeń względem kredytobiorcy przez bank. Po sporządzaniu deklaracji wekslowej trafia ona do banku. Ma on prawo do wypełnienia weksla, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt. Do innych osobowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się poręczenie wekslowe (awal), przelew wierzytelności (cesja), gwarancję bankową, przystąpienie do długu oraz ubezpieczenie kredytu. Sprawdźmy teraz najbardziej popularne rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu. Najbardziej znany jest zastaw na prawach i rzeczach. Może być to również blokada środków na rachunku bankowym. Taka blokada ustalana jest pisemnie i nie można jej odwołać. Kaucja to kolejna z form zabezpieczenia kredytu. Musi być ustanowiona w formie umowy pisemnej i jest ona założona na odrębnym rachunku bankowym. Jedną z najpopularniejszych rzeczowych form zabezpieczenia kredytu jest hipoteka. Jest to zabezpieczenia na konkretnej nieruchomości, która posiada księgę wieczystą. Hipotekę przypisuje się do nieruchomości bez względu na to kto jest jej właścicielem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.